Zamyslenie na dnes 22. február 2018

Stvorený na veľkolepý účel.

Hlavným účelom, pre ktorý bol chrám postavený je, aby tam prebýval Pán Boh. Je to miesto Jeho prítomnosti. – – V živote máme mnoho úloh. Sme manželmi, manželkami, matkami i otcami, synmi a dcérami, súrodencami, priateľmi a kolegami, zamestnancami alebo vedúcimi. Je tu však jedna úloha, pre ktorú sme boli stvorení a bez ktorej nedokážeme skutočne naplniť ani tie ostatné. Ako bol jeruzalemský chrám postavený na to, aby v ňom prebýval Boh, aj my sme stvorení na to, aby sme boli chrámom Ducha Svätého. Apoštol Pavol hovorí: Či neviete, že ste chrámom Božím a Duch Boží prebýva vo vás? – – Ako môžeme túto životnú úlohu naplniť? Pozrime sa, ako sa jeruzalemský chrám stal miestom Božej prítomnosti! Do najvnútornejšej miestnosti – do svätyne svätých – bola vnesená truhlica zmluvy s Božími prikázaniami. Aj my potrebujeme Božie prikázania – Božie princípy vniesť do najvnútornejšej miestnosti nášho srdca, ako truhlicu s najvzácnejším pokladom. Začnime brať Božie slovo vážne, začnime ho žiť a Pán Boh sa k nám prizná. Jeho prítomnosť v našom živote bude viditeľná ako oblak slávy Hospodinovej, ktorý naplnil chrám po tom, čo truhlicu zmluvy vniesli dovnútra! Využime aj toto pôstne obdobie na to, aby sme začali cieľavedome napĺňať úlohu, pre ktorú sme boli stvorení! Potom dokážeme omnoho efektívnejšie napĺňať aj ostatné úlohy, ktoré nám boli v živote zverené a staneme sa požehnaním aj pre naše okolie.

Dávid a Ilona Bázlikovci

Novozmluvny verš
I vystúpil Peter z lode, chodil po vode a šiel k Ježišovi. Ale vidiac, že je vietor, preľakol sa, začal sa topiť a vykríkol: Pane, zachráň ma! Ježiš vystrel hneď ruku, zachytil ho.
Matúš 14,29-31
Starozmluvny verš
Si vytrhol moju dušu zo smrti, oči od sĺz a nohy od pádu.
Žalm 116,8