Narastanie nenávisti Voči Izraelu leží v tieni Harmagedonu. Aby sme porozumeli tento uhol pohladia je nutné spoznať prastaré udalostou a nepriateľské vzťahy. K takému postoju nás nabádajú ai slová Pána Ježiša Krista:
"Potom vás vystavíme súženiu, budem vás vraždiť a Všetky národy vás budem nenávidieť pre moje meno" (Mt.24: 9). Pulovr nebo vesta slová bolí povedane žido. Koreň prenasledovania kresťana vo svete je v ich viere. Pre oboch leží ten najprastarší koreň nenávisti od čias, o ktorych sa pise uz v 1. Mo.3: 15 kde Pán Boh hovorov:
"Nepriateľstvo ustanovujem medzi tebou a ženou, medzi tvojím potomstvom a ho potomstvom; ono ti rozš liape hlavu, ty mu však zraníš pätu! "Izrael žil v konflikte s okolitými národmi. Bol tisíce rokov tím, ktory pre toto podstatné a Mimoriadne zasľúbenie trpel nenávisť a nepriateľstvo. Toto veľmi jasný Pán Boh Potvrdzuje ai skrze proroka Izaiáša v 42: 6,7 tymto slovo:
"Ja, Hospodin som ťa povolal v spra vodlivosti, uchopil som ťa za ruku, stvárnil som ťa a urobila som ťa zmlu vou ludu, svetlo a Pohanová, aby sa slepým otvorili oči, aby vážni bolí vy vedenie zo žalára az väznice tí čo sedia v temnote. "

Ak teda Izrael bol tymto povolaným, aby bol svetlo a pre národy, tak je jasné, že tu ide o dve od seba oddelené spoločenstvá. Prvé rozlíšením je opisano v 11 a 12.kap.1.Mojžišovej. Tam na jednej strane ustanovuje, rozdeľujeme Ľudí na ražni národy a jazyky / pri stavbe veže / a potom jeden rod neskor národ, z tajte zeme povoláva, skrze Abrama neskor Abraháma na to, aby bolí cez neekono nich národy požehnané viď 1.Mj12: 2 , 3. "Urobim z teba veľký národ, požehnám ťa, oslávim tvoje meno.Buď požehnaním! Požehnám tych, ČO žehnajú teba, zlorečiť budem tím, ČO teba zlorečíme. V teba budem požehnanej Všetky pokolenia zeme. "
Zamýšľam sa Najprv nad nepriateľstvom medzi Izraelom a okolitými národmi. Neutíchajúci boj s arabskými národ je v podstate boj a nenávisť konaj rodiny. Terajším Jordánsko je oblasť Moabitov a Amonitov. Sú to priamy potomkovia rodiny Lótovej, ktora vznikla na podnet Dvoch Lotových dcéra /1.Mj.19:37 38 /.
Rodinný konflikt medzi otcom Abrahámom a jeho synovcom, SYNO Zomrel ho brať hárania. Začalo to už tím, že ho pribral do vyvolením a sťahovali sa ai s nim do zeme vyvolenej Pano Bohom /1.Mj. 12: 4 atď /. Teda LOT išiel s Abrahámom. Medzi nimi je tu teda ai pokrvné príbuzenstvo.
Kto sú Egypťania? Tí by nikdy čiže takí aki su, keby sa Abrahám nebol ponáhlal VUR zasľúbením, ktore dostal od Pána. Stalo sa to na popud Sarina /1.Mj. 16: 2 /. Hagar sa narodil Izmael. Ten po zasľúbení sa stal tiez veľkým a mocným národom a pokrvné príbuzenstvo tú Zostalo. Roky sa tiahlo a ťahajú sa to medzi nimi nenávisť a boja. Hlavne Izmael, chel hoci Ako Izák, Zaregistruj sa alebo ai viac. Hoci zasľúbenie dostal Izák: "Vypočul som ťa, hľa pokial ide o Iz Mael. Požehnám ho, urobim ho plo dným a Preveli ho rozmnožím. Na rodí sa z neho Dvanásť Knieža au robím z neho veľký národ. Svoju z reč však uzavriem s Izákom, kto rého ti o takomto čase na buduce rok porodí Sára "(1.Mj.17: 20,21).
Aký Pôvod maju Sýrčania? Výnimočná nebezpeční nepriatelia? Z 1.Mj.22: 20,21 odvodzujeme ich povodia od Abrahámovho brata Náchora. Jeho meno v preklade znamená "zazerajúci," tiez "závistlivý." Náchor sa nevysťahoval z rodiny do zasľúbenej zeme, ale Zostal s otcom v Chárane terajšej Sýrii. Aj tu je rodinné príbuzenstvo zrejmé a opáta ide o konflikty v rodine.
Vieme tiez o Amálekoch synovi Jákobového brata Ezaua, tiez praotec Edomitov. Amálekovia a Edomčanov bolí tiez Veľmi zatrpknutý nepriatelia Izraela tiez nenávisť v rámci príbuzenstva.To veľmi jasný vyznieva z knihy Ester. Amalek Haman / jeho meno znamená: vynikajuca, Zaregistruj sa alebo, najlepšia / .Ten tiez mal úmyseľ zničiť národ Izrael. Svetovládci Ahasveros Vtedy rozhodol o úplnej likvidácii Izraelitov (Est.3: 56) .Ale Ako vidíme doposiaľ Všetci, Ktory chcel Židov vyhubiť, samy padli. Kto sa dotýka tohto ludu a jeho povolaním, dotýkať sa Božích očí. To hovorí sám Pán Boh v Zach.2: 12,13;
"Lebo takto hovor Hospodin zastať pov, ktory ma na svoju slávu poslal k národom, čo vás vyplienili. Lebo kto sa vás dotkne, dotýka sa zrenice môj ho oka. HLA, zaženiem sa na nich ru kou a stanete sa korisť svojich ložísk slu hov; Vtedy spoznáte, že ma poslal Ho spodín zastupovať. "
Hľa egyptsky faraón, ktory v čase svojej vlády chcel izraelský národ degradovať vraždením novonarodených chlapcov. Nakoniec sám zahynul v Červenom mori, ai so svojou mohutnou armádou vyzbrojenú 600 vynikajúcimi bojovými Gizmo 2.Mj.14: 7-31.
Faraón, Haman a hľa A. Hitler Mali v pláne likvidácii izraelského národa. My si nemusíme vytvára nijaké nové ilúzie okolo Izraela.Aj potom čo Izrael Ako národ mal určitý Vypadok a niektore Mali Voči nemu ai tak svoje zničujúce plány a skutky.To sa nakoniec vyvinulo v antisemitizmus, nenávidí Voči žido. Majmu však mapamäti, že predsa ich Božie oko nespustilo z milostivého dohladí, a že antisemitizmus nakoniec zle dopadne. Preto je varujúce to:
►Aby sa nikto nepripojil k antiizraelizmu Napriek tomu, že OSN, ai EÚ deklarujte antiizraelské postoje. Ako ai ked Nielen to, ale hľa demoralizujte svet a Europe s proti Božskými zásadami života a kráčajú do tmy a utápajú sa v žúmp nemravnosti. Tma Namiesto svetla, bludné Radosť z materiálneho blahobytu Namiesto z pravý radosti narodenie Pána Ježiša Krista.
►Je pravdou, že ani Izrael nemá ziadne lahko úlohu zo svojho vyvolením. Iba málo z nich rozpoznáva pravú radosť a blahoslavenstvá z ich povolaním z Pano Ježišom Kristom. Nepoznajú najvyššia potencionál, ktory maju s Ním a v nom.
Nepoznajú tak ako nepoznali, narodeného v Betlehem Syna Božieho, Vykupiteľa a Spasiteľa svojho národa Izraela. Toho, ktory sa narodil v ponížení. Ten, sa nakoniec vydal v obeť s potupným utrpením a smrťou na golgotskom kríži. To všetko za vykúpenie, za zmierenie s Pano Bohom, Nielen Izraela, ale ai celého ľudstva.
►S povolaním a vyvolením Izraela súvis v bozo Planá ai Jeho druhý príchod na túto zem.Preto dozrieva a stupňuje sa zlo satana. Jeho prejav cez tych, Ktory ho poslúchajú a Idu za cieľom zničiť, z mapy sveta vytrieť Izrael.
► Každá zdvihnutá Pasto vrchnosti, každý úmysel vyvolať vojnu, najme s cieľom zničením Izraela je práve namierená proti tomu, po čom tuží Izrael a aký má zámer Pán Ježiš Kristus Mier. Každá snaha o bezbožnosti a hriech. Stupňovaním zla a antikristovské kroky nakoniec vyústia v osobe antikrista, ktory tiez sa zreteľný prejav s falošným náboženstvom, a rúškom zvody.
► Toto bude tím posledným Javou pred hrozným pádom a bitky na Harmagedone, na Blízkom východe. Toto bude posledný a najhroznejší pád nepriateľov Izraela, v podstate Pána Ježiša Krista a proti jeho zámery, založiť «Tisíc rokov Klub trvajúce kráľovstvo nebeské, na zemi». .
Tím je úplný výpočet tych, ČO ŠÚ Voči Izraelu nepriateľsky naladení a čo toto nepriateľstvo nadalej stupňujte. Bolo by však ešte dobré si uvedomiť, že Európske antikristovské Zriadenie bude stáť v čele tychto vsetkych nepriateľov Izraela, ale tím ai Voči Pána Ježiša Krista.
Tú nejde o nepriteľstvo z hľadiska najmodernejšej výzbroje a zbraní, ale hľa o duchovných nepriateľstvo, ktore uz teraz vedia k odpadlíctvo z Viery v Pána Ježiša Krista. Aj ked posledná bitka, či posledný boj na Harmagedone bude vyzera, hrozne Pán Ježiš zvíťazí. Silou svojho dychu z úst, tím ich vsetkych porazí, viď Zj.19: 15,21. Teda Napriek všetkému nepriateľstvu Izrael predsa prežije a nepriatelia budem zničenie, hoci zaútočíte v nevídanej sile, techniky i počtom. Tak ako nás o tom presviedča slovom a dátumom konania Boží, a Pán Ježiš PRIDE opäť.
/W.malgoMNR, Voľno prekl.M.Zavilla /.

Napísal Gabriel Gajdoš